Conference Committee


(1) Organizing Committee
The Organizing Committee is composed of sponsors and organizers, and is mainly responsible for the organization of the conference and fund-raising.
Chairmen:Zheng Feng, Zhidong Bao
Members (in alphabetical order):Yingchang Cao, Suotang Fu, Zhiqian Gao, Haimin Guo, Wenxiang He, Youbin He, Mingcai Hou, Mingyi Hu, Tao Jiang, Jianwei Li, Huaqing Liu, Xinhua Ma, Xuanlong Shan, Longyi Shao, Jian Shen, Mingshui Song, Dongsheng Sun, Xianyan Wang, Xiaobing Wu, Huaichun Wu, Shenghe Wu, Yanshu Yin, Yuqing Zhang, Yunfeng Zhang, Jianhui Zeng
General Secretary:Mingyi Hu, Yanshu Yin
Secretary Group Member: Nan Wu, Zhonggui Hu, Jinxiong Luo, Da Gao, Hua Li, Denglin Han
(2) Academic Committee
The Academic Committee is composed of all members of the Editorial board of Journal of Palaeogeography and a number of experts in palaeogeography from all over the world. It is mainly responsible for the collection, review and publication of conference papers, delivering comments on Journal of Palaeogeography and the conference, and discussing about the developments and innovations of palaeogeography.
Honorary Chairman: Zengzhao Feng
Chairman: Changmin zhang, Shenghe Wu
Members (in alphabetical order): Ihsan S. Al-Aasm, Matthias Alberti, Markus Aretz, John S. Armstrong-Altrin, Guoping Bai, Santanu Banerjee, Aymon Baud, Emese M. Bordy, Robert V. Burne, Zhongqiang Chen, Peter Druschke, Daidu Fan, Margaret L.Fraiser, Franz T. Fürsich, Youbin He, Mingcai Hou, Bin Hu, Guang Hu, Mingyi Hu, Xiumian Hu, Ganqing Jiang, Zaixing Jiang, Zhenkui Jin, Stephen Kershaw, Piotr Krzywiec, Chengsen Li, Gerhand H. Bachmann, Nivedita Chakraborty, Jinhua Fu, Hongwei Kuang, Emilia Le Pera, Zhong Li, Changsong Lin, Chengyan Lin, Hao Liu, Shunshe Luo, Spencer G. Lucas, Chunming Lin, Yongqing Liu, Massimo Moretti, Emilia Le Pera, Tadeusz Marek Peryt, Fotini A. Pomoni, Mihai Emilian Popa, Hairuo Qing, G. Shanmugam, Subir Sarkar, Longyi Shao, Xiaoying Shi, Zhiqiang Shi, Lan D. Somerville, Dechen Su, Longde Sun, Chengshan Wang, Ping Wang, Tieguan Wang, Yuan Wang, Yongbiao Wang, Huaguo Wen, Shenghe Wu, Yasheng Wu, Yinye Wu, Benzhong Xian, Jianghai Yang, Wan Yang, Xiaoqiang Yang, Hongfu Yin, Gavin Young, Carlos Zavala, Tingshan Zhang, Xiaomin Zhu, Lida Xing, Taiju Yin
General Secretary:Mingyi Hu, Yuan Wang
(3) Outstanding paper awards for young scientists Review Committee
Chairman: Lan D. Somerville
Members: Franz T. Fürsich, Santanu Banerjee, Piotr Krzywiec, Robert V. Burne, Longyi Shao, Youbin He, Xiaomin Zhu, Guohua Wen, Wan Yang, Denglin Han
General Secretary:Yuan Wang

Manage the conference

Registration Submit paper